Informacja o planowanych zmianach opłat

Informacja o planowanych zmianach
w opłatach za odpady komunalne oraz
czynnikach mających wpływ na koszty
gospodarki odpadami komunalnymi

System gospodarki odpadami, który jest zadaniem własnym gminy, musi się bilansować z opłat pobieranych od mieszkańców. Wpływ na ich wysokość mają głównie dwa czynniki:

  • odbiór odpadów realizowany przez prywatnego przedsiębiorcę, którego cena wynika z oferty złożonej przez niego w postępowaniu przetargowym; w okresie od 1.03.2017 do 31.03.2019 koszt transportu wynosił 3.827.179,80 zł. W przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych na okres 1.04.2019 — 31.03.2022 wpłynęła jedna oferta opiewająca na kwotę 7.050589,59 zł. Stanowi to wzrost w skali roku o 436.606,63 zł. W tym zakresie Łomża podzielona jest na dwa sektory: nieruchomości zamieszkałe o zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości zamieszkałe o zabudowie wielorodzinnej.
  • przetwarzanie odpadów, realizowane przez spółkę ZGO, na którego koszty składają się m.in.: opłata środowiskowa, termiczne zagospodarowanie odpadów (spalanie), ceny paliw, energii, itp., realizacja inwestycji przewidzianych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2016-2020, wynagrodzenia osobowe pracowników, selektywna zbiórka odpadów, zmiany w ustawach.

W ostatnich latach koszty przetwarzania odpadów znacząco wzrosły:

  • koszt spalania odpadów: 1.730.570,80 zł (20I6r.), 2.309.195,80 zł (2017r.), 3.415.952,13 zł (10 m-cy 2018r.).
  • opłata „marszałkowska” za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów) dla nieprzekompostowanych frakcji odpadów komunalnych i podobnych o kodzie 190501 i 190599 z kwoty 24,15 zł/Mg w roku 2016 i 2017 do 140 zł/Mg w roku 2018 (35 zł/Mg przy uzyskaniu żądanych parametrów). W roku 2019 opłata wynosić będzie 170 zł/Mg (42,50 zł/Mg przy uzyskaniu żądanych parametrów), a w latach następnych 270 zł/Mg (67,50 zł/Mg przy uzyskaniu żądanych parametrów).
  • w związku z przyjętym Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022 (Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016r. M.P. poz. 784) i założonymi celami w WPGO województwa podlaskiego Spółka zobligowana jest do przeprowadzenia szeregu inwestycji, z których część została już zrealizowana. Przeprowadzone inwestycje na łączną wartość 8.714.038,93 zł zostały sfinansowane z zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki w kwocie 5.844.154,47 zł oraz ze środków własnych Spółki w kwocie 2.869.884,46 zł.
  • znaczny wzrost kosztów ubezpieczenia mienia Zakładu. W związku z pożarami składowisk odpadów towarzystwa ubezpieczeniowe podniosły wysokość składki. W łomżyńskim przypadku ubezpieczenie wzrosło z 12.517 zł do 80.943 zł (647%), a na rok 2019 przewiduje się dalszy wzrost.
  • koszty związane ze skróceniem czasu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku oraz koszty związane z uzyskaniem nowych pozwoleń zintegrowanych lub uaktualnienie obecnych zgodnie z wymaganiami nowej ustawy (wykonanie operatów ppoż., nowych instrukcji prowadzenia składowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, uaktualnienie wszelkich instrukcji i procedur postępowania w Zakładzie Przetwarzania i Zagospodarowywania Odpadów).
  • istotny wpływ na jednostkowy koszt utylizacji odpadów mają zarówno ceny paliw jak i energii elektrycznej, które znacząco wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych. W 2017r. zużyto 140.179 litrów paliw (ON) przy średniej cenie 3,44 zł/l (11.681,6 l/mies.), a za 10 miesięcy 2018r. zużyto 124.000 litrów paliw (ON) przy średniej cenie 3,79 zł/l (12.400 l/miesiąc). Obecnie cena paliwa kształtuje się już na poziomie powyżej 4,00 zł/l. Zużycie energii elektrycznej w 2017r. wyniosło 194.300 kWh przy średniej cenie 0,52 zł/kWh, a za 10 miesięcy 2018r. zużycie wyniosło 228.182 kWh przy średniej cenie 0,54 zł/kWh. W roku 2019 zapowiadany jest dalszy wzrost ceny energii, co przy wzroście zużycia energii elektrycznej spowodowanym włączeniem do eksploatacji nowo wybudowanej Kompostowni, w znaczny sposób wpłynie na wzrost kosztów Spółki.
  • Wzrost kosztów pracy wynikający z uciążliwych warunków pracy na sortowni odpadów i deficytem na rynku pracy w zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników oraz corocznego wzrostu wynagrodzenia minimalnego, co wymusza wprowadzenie regulacji wynagrodzeń.

Koszty zbierania odpadów i ich zagospodarowania wyniosły w 2018 r. 6 mln zł. Szacuje się, że w 2019 roku będą one wyższe o ponad 2 mln zł.

Należy podkreślić, że podnoszenie stawek za odpady jest trudną lecz konieczną decyzją. System musi bowiem się bilansować z wpływów od mieszkańców, a samorząd musi reagować na zmieniającą się sytuację w tym zakresie.

Prezydent Miasta zaproponował Radzie Miejskiej 50% ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla najuboższych właścicieli nieruchomości, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Znając powyższe dane i kalkulacje, opracowane zostały trzy warianty propozycji nowych stawek podatku śmieciowego.

Zabudowa wielorodzinna:

Zabudowa jednorodzinna:

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży. Pokój nr 103, tel. (86) 215 67 94