Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • w serwisie znajdują się zdjęcia nieposiadające tekstów alternatywnych.

Deklarację sporządzono dnia 2022.03.26 na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Tomasz Truszkowski. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym zgm@mpgkim.lomza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 791 222 802. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy – ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • W siedzibie MPGKiM ZB są dwa wejścia. Jedno, główne od strony południowej oraz jedno od strony zachodniej. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózka inwalidzkiego.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych umożliwia swobodne wejście osobom z niepełnosprawnością. W budynku za wejściem głównym, po prawej stronie znajduję się system przyzywowy dla interesantów w postaci dzwonka.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • W budynku nie ma wind. Na piętro budynku prowadzą schody z poręczą.
 • Korytarze mają szerokość umożliwiającą dostęp i manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich czy osobom poruszających się przy pomocy kul. Powierzchnie podłóg równe, antypoślizgowe.
 • W jednym z ciągów występuje próg mogący utrudniać poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • Przy głównym wejściu znajduje się wspomniana wcześniej pochylnia dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku brak urządzeń typu schodołaz, platforma.
 • Brak instalacji pętli indukcyjnej oraz informacji głosowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

 • W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Zakładu Gospodarki Komunalnej – ul. Nowogrodzka 7A, 18-400 Łomża

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej mieści się przy ulicy Nowogrodzkiej 7A. Dokładnie na rogu ulic Nowogrodzkiej i Zygmunta Glogera.
 • Budynek posiada dwa wejścia. Jedno główne od strony ulicy Zygmunta Glogera, drugie od strony parku im. Jakuba Wagi dostępne z podwórza ZGM.
 • Do głównego wejścia prowadzą siedmiostopniowe schody. Na schodach znajduje się wykładzina antypoślizgowa. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed drugim wejściem dwustopniowe schody.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Budynek ma jedną kondygnację. Korytarze mają szerokość pozwalającą na minięcie się dwóch osób. Powierzchnie podłóg równe, antypoślizgowe.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • W budynku brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwość skorzystania z parkingu od strony ul. Nowogrodzkiej lub z parkingu znajdującego się w podwórzu ZGM.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

 • W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.